Українки готові опанувати нові професії у сфе­рах ІТ, кра­си та ди­зай­ну

Сейчас читают: 637
womo.ua

ГО Центр «Роз­ви­ток КСВ» у пар­тнерс­тві з Дер­жавною служ­бою зай­ня­тос­ті про­ве­ли опи­ту­ван­ня що­до га­лу­зей та про­фе­сій, ак­ту­аль­них сьогод­ні для пе­рек­ва­лі­фі­ка­ції та пот­рібних для від­новлен­ня Ук­ра­їни піс­ля пе­ре­мо­ги.

Із 13 по 31 жов­тня 2022 ро­ку, бу­ло за­лу­че­но по­над тисячу рес­понден­тів ві­ком 14–65 ро­ків зі всі­єї Ук­ра­їни. Жін­ки скла­ли 72%, а чо­ло­ві­ки — 28% се­ред тих, хто за­пов­ни­ли ан­ке­ти.

За ре­зуль­та­та­ми все­ук­ра­їнсь­ко­го дос­ліджен­ня, опа­ну­ва­ти но­ву час­тко­ву ква­лі­фі­ка­цію або про­фе­сію на ко­рот­ко­час­них кур­сах ба­жа­ють 70% опи­та­них.

Сайт skuke.net - агрегатор статей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на статью, если находите её недостоверной.

Ещё по этой же теме

DMCA